22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»÷ÉàH »Hà{É
OÉÖ~É ~É»ÉÅq HùÉà :
OÉÖ~É
A
B
Others
+É Ê´É§ÉÉNÉ lÉ©ÉÉùÒ ¶Éàù ¶ÉÉàyÉ{Éà ´ÉyÉÖ ¥É¾àlÉù ¥É{ÉɴɶÉà. +¾Ó lÉ©Éà HÅ~É{ÉÒ{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÉ SÉÉù ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅeÉà{Éà +ÉyÉÉùà ¶ÉàùÉà ¶ÉÉàyÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà. +É ©ÉÉ~ÉqÅeÉà Uà
 • ¶Éàù{ÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É
 • ©ÉÉHâ÷ HàÊ~É÷±ÉÉ>]à¶É{É
 • ¶ÉàùqÒc H©ÉÉiÉÒ (>~ÉÒ+à»É)
 • ¡ÉÉ>»É +Ê{ÉÈNÉ (~ÉÒ>)
 • ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ
  {ÉÒSÉà©ÉÅÉoÉÒ +àH ~ÉÊù¥É³ ~É»ÉÅq HùÉà :
  ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É (°.) ©ÉÉHâ÷ Hà~É
  (°. HùÉàe©ÉÉÅ)
  >~ÉÒ+à»É (°.) ~ÉÒ>
  ùàʶɫÉÉà
   
  500 oÉÒ ´ÉyÉÖ
  200-500
  100-200
  50-100
  20-50
  0-20
  5000 oÉÒ ´ÉyÉÖ
  2000-5000
  1000-2000
  500-1000
  200-500
  100-200
  100 oÉÒ +ÉàUÉ
  15 oÉÒ ´ÉyÉÖ
  10-15
  5-10
  2-5
  1-2
  0-1
  {ÉÖH»ÉÉ{ÉÒ
  200 oÉÒ ´ÉyÉÖ
  100-200
  50-100
  30-50
  15-30
  0-15
  {ÉÖH»ÉÉ{ÉÒ

   

  સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.