22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»÷ÉàH »Hà{É
OÉÖ~É ~É»ÉÅq HùÉà :
OÉÖ~É
A
B
Others
+É Ê´É§ÉÉNÉ lÉ©ÉÉùÒ ¶Éàù ¶ÉÉàyÉ{Éà ´ÉyÉÖ ¥É¾àlÉù ¥É{ÉɴɶÉà. +¾Ó lÉ©Éà HÅ~É{ÉÒ{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÉ SÉÉù ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅeÉà{Éà +ÉyÉÉùà ¶ÉàùÉà ¶ÉÉàyÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà. +É ©ÉÉ~ÉqÅeÉà Uà
 • ¶Éàù{ÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É
 • ©ÉÉHâ÷ HàÊ~É÷±ÉÉ>]à¶É{É
 • ¶ÉàùqÒc H©ÉÉiÉÒ (>~ÉÒ+à»É)
 • ¡ÉÉ>»É +Ê{ÉÈNÉ (~ÉÒ>)
 • ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ
  {ÉÒSÉà©ÉÅÉoÉÒ +àH ~ÉÊù¥É³ ~É»ÉÅq HùÉà :
  ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É (°.) ©ÉÉHâ÷ Hà~É
  (°. HùÉàe©ÉÉÅ)
  >~ÉÒ+à»É (°.) ~ÉÒ>
  ùàʶɫÉÉà
   
  500 oÉÒ ´ÉyÉÖ
  200-500
  100-200
  50-100
  20-50
  0-20
  5000 oÉÒ ´ÉyÉÖ
  2000-5000
  1000-2000
  500-1000
  200-500
  100-200
  100 oÉÒ +ÉàUÉ
  15 oÉÒ ´ÉyÉÖ
  10-15
  5-10
  2-5
  1-2
  0-1
  {ÉÖH»ÉÉ{ÉÒ
  200 oÉÒ ´ÉyÉÖ
  100-200
  50-100
  30-50
  15-30
  0-15
  {ÉÖH»ÉÉ{ÉÒ

   

  »~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.