42
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help ±ÉÉàNÉ>{É
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¶Éàù §ÉÉ´É lÉɱÉ
  
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàe : Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò +É>eÒ :
Uà±±ÉÉà §ÉÉ´É / +ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉ £àù£Éù / % 52»É~lÉɾ{ÉÉà DSÉÉà / {ÉÒSÉÉà
        
LÉÖ±Éà±ÉÉà / ´ÉyÉÒ{Éà / PÉ÷Ò{Éà HÖ±É ¶Éà»ÉÇ / ÷{ÉÇ+Éà´Éù
(°É. ±ÉÉLÉ©ÉÉÅ)
»ÉÊHÇ÷ ©É«ÉÉÇqÉ
        
»ÉÅ~ÉHÇ | ~ÉùÒiÉÉ©É | ¶Éàù¾Éà±eÓNÉ ~Éà÷{ÉÇ | X¾àùÉlÉ (+ÅOÉàY©ÉÉÅ) | SÉÉ÷ÇûÉÊ´É»lÉÞlÉ ©ÉÉʾlÉÒ (+ÅOÉàY©ÉÉÅ)

 
Advanced Search
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò/{ÉÉ©É (+ÅOÉàY©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà) :  
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.