22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
19/07/2019 4:00:00 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
538598વિશાલ57,51667858.45350.001.16 %
538713અતિશય1,72,310784219.7855.00-9.84 %
509966વીએસટી ઈન્ડસ25,259165153.083,209.05-0.04 %
532523બાયોકોન71,04,3151,35,56452.41240.35-8.63 %
532175સાયેન્ટ1,14,0202,34948.54481.95-11.43 %
517506ટીટીકે પ્રેસ્ટિઝ3,79417022.326,064.85-0.82 %
506820એસ્ટ્રાઝેનેકા ફાર્મા12,05159320.321,893.05-3.09 %
500238વ્હર્લપૂલ11,0771,2588.811,577.50-0.06 %
541701સુપરશક્તિ1,82,10021,5258.46411.00-2.61 %
500355રેલીઝ ઈન્ડિયા1,46,75617,7078.29154.552.15 %
526299એમ્ફેસિસ56,6766,9378.17932.70-0.20 %
540065આરબીએલબેન્ક15,39,6261,99,8967.70500.35-13.71 %
500233કજારિયા સેરા3,41,06844,4857.67528.75-1.49 %
541153બંધનબેન્ક1,54,04120,7447.43527.50-0.22 %
541729એચડીએફસીએએમસી2,44,21834,2667.132,316.856.76 %
500086એક્સાઈડ ઈન્ડસ3,07,81344,3346.94188.40-6.41 %
590071સુંદરમ ફાઈ14,2582,2166.431,564.80-0.23 %
504973ટીઆઈએફએચએલ5,03,64084,0425.99490.70-0.73 %
500410એસીસી2,30,29342,1685.461,543.55-1.51 %
521064ટ્રાઈડન્ટ2,35,18344,0905.3354.60-9.53 %
538057CPSEETF14,29,9522,79,2805.1225.350.24 %
533271અશોક બિલ્ડકોન98,46819,7534.98122.35-3.47 %
524200વિનતી ઓર્ગેનિક્સ9,0021,8564.852,070.50-4.59 %
500520મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા4,56,99197,2754.70571.35-4.36 %
523660વોટરબેઝ1,63,21545,3713.60104.30-3.34 %
500096ડાબર ઈન્ડિયા7,00,3011,98,3613.53421.00-1.86 %
500575વોલ્ટાસ2,17,32262,9073.45578.25-0.38 %
530019જ્યૂબિલન્ટ લાઈફ51,05715,1753.36441.25-2.81 %
500188હિન્દુસ્તાન ઝિંક90,74227,2233.33219.75-2.33 %
539957એમજીએલ42,22112,8823.28777.95-1.89 %
509243ટીવીએસ શ્રીચક્ર10,7083,4143.141,833.70-0.88 %
533106ઓઈલ ઈન્ડિયા1,87,00762,0673.01157.60-3.46 %
500730નોસિલ1,42,07051,5802.7594.80-6.09 %
500008અમર રાજા60,86223,3442.61610.45-4.59 %
500214આઈઓએનઈએક્સ1,05,38141,1682.56775.055.00 %
505200આઈશર મોટર્સ5,5222,1562.5617,668.40-3.96 %
500312ઓએનજીસી10,37,1614,20,2402.47144.100.42 %
500425એસીએલ2,84,9061,22,2512.33213.80-1.43 %
532430બીએફ યુટિલિટીઝ5,72,5992,52,3192.27225.402.08 %
532374સ્ટરલાઈટ ટેક3,64,3471,62,1302.25165.651.38 %
532174આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક17,58,9807,89,9952.23410.10-2.05 %
506590ફિલિપ્સ કાર્બન1,62,53073,4212.21114.90-1.08 %
500119ધામપુર સુગર મિલ1,09,57950,1542.18172.90-4.26 %
540124જીએનએ39,74018,4402.16247.00-4.95 %
511288ગૃહ ફાઈનાન્સ78,70136,6642.15285.951.33 %
533278કોલ ઈન્ડિયા3,80,7531,80,7432.11221.950.68 %
500800ટાટાગ્લોબલ2,08,10099,9502.08248.75-2.43 %
500408ટાટા એલેક્સી2,14,4821,06,6662.01701.40-4.13 %
540005એલટીઆઈ27,51313,6642.011,514.45-4.00 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.