22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
20/01/2021 1:28:54 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
532983આરપીજી સાઈન્સીસ42,0502,54116.55402.008.71 %
507912એલકેપી ફાઈ3,51,87522,59115.58114.701.37 %
540404પ્રાઈમ90,0006,50013.85120.00-8.40 %
532790તાનલા સોલ્યુશન્સ5,00,50944,77411.18758.151.22 %
526612બ્લુ ડાર્ટ26,9602,53210.653,921.551.14 %
500472એસકેએફ ઈન્ડિયા1,75,90816,72410.521,805.950.76 %
500027અતુલ23,0542,8977.966,535.000.02 %
542907પ્રિન્સપાઈપ્સ1,40,49218,7257.50313.506.16 %
500674સેનોફીઈન્ડિયા16,7152,3417.148,304.050.19 %
532540ટીસીએસ15,33,8802,48,3696.183,292.250.83 %
532622ગેટવે ડિસ્ટ્રી1,79,70229,5626.08138.0017.45 %
540153એન્ડ્યુરન્સ67,87612,2235.551,344.201.66 %
540900ન્યુજેન1,03,58023,9564.32323.305.00 %
540716આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ72,69619,2533.781,479.30-2.00 %
511072દીવાન હાઉસિંગ25,77,0097,76,1733.3229.702.95 %
500878સીયેટ86,42426,4323.271,321.003.88 %
500055ટાટાસ્ટીલબીએસએલ14,11,8304,59,9453.0744.201.03 %
530007જેકે ટાયર12,92,4904,42,7292.92101.7012.75 %
500483ટાટા કોમ્યુ64,86523,0392.821,053.55-6.76 %
540769એનઆઈએસીએલ1,96,89670,4402.80141.255.29 %
542760એસડબ્લ્યુસોલાર1,85,61066,6592.78262.801.47 %
523704માસ્ટેક55,81220,3902.741,162.756.74 %
500102બલારપુર ઈન્ડસ1,18,20,97045,61,4062.591.294.88 %
500298નેશનલ પેરોક્સ14,3766,1942.322,068.654.64 %
500292હૈડલબર્ગ સિમેન્ટ82,36036,8912.23221.051.05 %
506685અલ્ટ્રામરીન1,40,07967,5852.07324.953.52 %
500168ગુડયર ઈન્ડિયા11,4545,6832.02967.003.49 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.