22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
21/01/2020 11:40:32 AM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
540762ટીઆઈઈન્ડિયા4,50,1901,938232.30523.00-0.05 %
539658ટીમલીઝ70,045362193.492,740.00-1.93 %
500680ફાઈઝર25,2991,08823.254,020.000.33 %
500674સેનોફીઈન્ડિયા5,69928619.936,655.00-0.11 %
520066જય ભારત મારુત85,3499,3089.17263.057.74 %
541557ફાઈનઓર્ગે18,0592,6546.802,209.00-0.52 %
538566અપોલોટ્રાય2,94,49152,5225.61350.506.08 %
532531સ્ટાર3,66,14870,2665.21392.800.87 %
517569કેઈઆઈ ઈન્ડસ42,24510,5214.02543.005.07 %
511196કેન ફિન હોમ્સ48,80612,2933.97410.205.36 %
540777એચડીએફસીલાઈફ5,22,1691,43,0763.65609.001.81 %
509567ગોઆ કાર્બન34,78310,0963.45306.004.10 %
500696હિન્દુસ્તાન યૂનિલિવર1,97,73370,1352.822,057.00-0.27 %
511243ચોલામંડલમઈન્વે3,34,4611,20,1272.78313.45-1.79 %
500111રિલાયન્સકેપ22,52,9608,31,1672.719.84-4.93 %
532636આઈઆઈએફએલહોલ્ડિંગ1,16,32742,9622.71169.754.53 %
532814ઈન્ડિયન બેન્ક1,85,22068,5402.70105.401.49 %
500425એસીએલ6,83,5652,86,5092.39207.900.46 %
530019જ્યૂબિલન્ટ લાઈફ60,36929,5302.04627.003.75 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.