22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
17/05/2019 4:00:00 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
539524લાલાપાથલેબ1,79,84119,1449.391,064.652.75 %
522073હાઈ-ટેક ગીયર્સ45,5965,5768.18239.951.16 %
542484અરવિંદફેશન્સ72,6499,1907.91768.90-8.42 %
526957યૂવી બોર્ડ11,14,9281,41,3897.8918.551.92 %
532706આઈનોક્સ લેઈઝર10,01,8531,28,7057.78314.551.68 %
537291નાથ બાયો-જેનેસ49,0386,6757.35407.953.16 %
500085ચંબલ ફર્ટિલાઈઝર્સ2,71,78045,1876.01161.2512.76 %
517354હેવેલ્સ ઈન્ડિયા2,65,60258,4384.55735.001.37 %
542333સીઈએસસીવેન્ચર1,21,93927,7614.39485.55-1.21 %
523261વેન્કીઝ ઈન્ડિયા65,88015,4424.271,634.608.62 %
537259સુયોગ65,97915,5824.23370.20-5.21 %
500298નેશનલ પેરોક્સ19,6355,0263.912,334.90-7.38 %
540954આઈડબ્લ્યુપી1,56,22442,1393.7167.950.22 %
524804ઓરબિન્દો ફાર્મા4,99,6051,37,4813.63670.25-7.53 %
540611એયુબેન્ક30,4148,5723.55665.303.77 %
500084સીઈએસસી54,33315,5233.50661.30-2.09 %
500086એક્સાઈડ ઈન્ડસ5,93,8391,71,4123.46207.000.75 %
539597જેએસએલહિસાર5,60,3121,65,4243.3975.250.60 %
532978બજાજ ફિનસર્વ52,41016,1663.247,993.004.80 %
532712રિલાયન્સ કોમ્યુ2,49,57,47079,47,1643.142.034.64 %
506197બ્લિસ જીવીએસ10,55,1433,36,7273.13171.357.19 %
539448ઈન્ડીગો3,98,4181,28,4993.101,474.000.50 %
532714કેઈસી ઈન્ટર66,44921,7533.05277.05-0.75 %
535648જસ્ટ ડાયલ4,50,9511,49,7033.01625.155.38 %
506590ફિલિપ્સ કાર્બન2,86,26095,5852.99134.058.72 %
540064એફરિટેલ57,74419,3962.98432.000.22 %
519307વિકાસ ડબ્લ્યૂએસપી23,18,0407,85,2322.9516.25-3.85 %
500101અરવિંદ5,73,7731,95,5792.9374.052.63 %
532960આઈબીવેન્ચર્સ4,36,6151,49,5002.92298.4018.74 %
500184એચએસસીએલ1,05,25136,1922.91100.60-2.19 %
531508એવરેડી ઈન્ડસ2,45,12286,6262.8374.804.98 %
530007જેકે ટાયર1,54,50758,0432.6678.20-1.20 %
509567ગોઆ કાર્બન65,46325,0082.62365.9511.26 %
500800ટાટાગ્લોબલ15,56,5046,06,9162.56235.306.66 %
500124ડૉ. રેડ્ડી`ઝ લેબ57,20622,5262.542,748.10-2.01 %
530965ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પ13,81,6035,46,1962.53149.70-0.76 %
532522પેટ્રોનેટ એલએનજી2,57,4531,01,9212.53237.055.57 %
532848ડેલ્ટા કોર્પ13,63,1945,39,6032.53165.55-11.89 %
500850ઈન્ડિયન હોટેલ્સ91,26236,5942.49143.150.88 %
500182હીરોમોટોકોર્પ68,63627,7782.472,623.504.26 %
500034બજાજફાઈ3,03,7211,22,8802.473,301.206.09 %
538566પોટેન્શિયલ63,24225,9722.44176.802.88 %
530019જ્યૂબિલન્ટ લાઈફ43,39117,9732.41596.05-4.09 %
532538અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ46,78020,0372.334,491.90-0.24 %
532209જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર બેન્ક4,25,9991,84,4392.3156.000.09 %
532478યુનાઈટેડ બ્રુવ32,46314,0802.311,358.800.76 %
539874ઉજ્જીવન2,40,1381,06,6902.25308.20-3.96 %
500480ક્યુમિન્સ ઈન્ડિયા24,56211,0242.23711.702.07 %
523367ડીસીએમ શ્રીરામ 93,72242,3332.21569.504.87 %
533278કોલ ઈન્ડિયા2,61,9441,19,2912.20236.401.66 %
522205પ્રાજ ઈન્ડસ4,09,5951,96,2642.09128.95-0.19 %
500520મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા3,71,0831,82,8692.03621.252.38 %
540065આરબીએલબેન્ક1,68,05984,0212.00655.703.49 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.