22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વેસ્ટલાઈફ ડેવલપમેન્ટ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 505533 lÉÉùÒLÉ: 14/10/2021 9:05:03 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વેસ્ટલાઈફ ડેવલપમેન્ટ - ભારતમાં 25 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા

+¾à´ÉɱÉ
વેસ્ટલાઈફ ડેવલપમેન્ટ લિ.એ જણાવ્યું છે કે ભારતના પશ્ચિમ અને દક્ષિણમાં મેક્ડોનાલ્ડ રેસ્ટોરાંના માલિક અને ઓપરેટર વેસ્ટલાઈફ ડેવલપમેન્ટ લિ. ભારતમાં તેનું 25મું વર્ષ ઉજવી રહી છે. આ પ્રસંગે બ્રાન્ડે આગામી કેટલાક વર્ષો માટે તેની વૃદ્ધિ યોજનાઓનું અનાવરણ કર્યું છે. વાઈસ-ચેરમેન શ્રી અમિત જાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 25 વર્ષમાં કંપનીએ દેશમાં નોંધપાત્ર છાપ ઉભી કરી છે. કંપની આગામી 3-4 વર્ષમાં 150-200 સ્ટોર્સ ખોલવા અંગે વિચારણા કરી રહી છે. કંપની બર્ગર, ચિકન અને બિવરેજ સેગમેન્ટમાં તેની સ્થિતિને વધુ મજબૂત કરશે. ભારતમાં તેના 25મા વર્ષ નિમિત્તે અને બર્ગર કેટેગરીમાં તેના નેતૃત્વને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે કંપનીએ તાજેતરમાં ગોર્મેટ બર્ગરની નિવી શ્રેણીનું અનાવરણ કર્યું છે. કંપની આગામી 3-4 વર્ષમાં સમગ્ર બિઝનેસમાં રૂ.800-1000 કરોડનું રોકાણ કરશે, જેથી કંપનીની સપ્લાય ચેઈનને મજૂબત કરવા અને ગ્રાહક અનુભવને વધારવામાં લાભ મળશે. આ તમામ પહેલથી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે 6000-8000 નોકરીઓ સર્જાય એવી અપેક્ષા છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.