22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 12/04/2021 8:50:14 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર એક જ દિવસમાં 17.84 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કરવાનો વિક્રમ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.12 એપ્રિલ,2021 બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર એક જ દિવસમાં 17.84 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કરવાનો નવો વિક્રમ નોંધાયો હતો. અગાઉ 5 એપ્રિલ, 2021ના રોજ 15.52 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો વિક્રમ નોંધાયો હતો. આમ બીએસઈ સ્ટાર એમએફે તેના જ પૂર્વ રેકોર્ડને એક જ સપ્તાહમાં તોડીને નવું ઊંચું શિખર સર કર્યું છે. બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર જાન્યુઆરી, 2021ના 92.98 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની તુલનાએ માર્ચ 2021માં 1.10 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા છે. નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં આ પ્લેટફોર્મ પર 9.38 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હતા, જે આગલા નાણાકીય વર્ષમાં 5.75 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હતા. માર્ચ, 2021માં આ પ્લેટફોર્મ પર 5.45 લાખ એસઆઈપી નોંધાયા છે, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આંકડો છે. એક જ દિવસમાં 17.84 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કરવાની સિદ્ધિ સામે અન્ય આવાં પ્લેટફોર્મ પર મહિને આટલું કામકાજ થતું હોય છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.