22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 06/04/2021 3:10:58 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર એક જ દિવસમાં 15.52 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કરવાનો વિક્રમ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.6 એપ્રિલ,2021 બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર એક જ દિવસમાં 15.52 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કરવાનો નવો વિક્રમ નોંધાયો હતો. અગાઉ 11 જાન્યુઆરી, 2021ના રોજ 14.69 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો વિક્રમ નોંધાયો હતો, જે ગઈ કાલે તૂટ્યો હતો. બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર જાન્યુઆરી, 2021ના 92.98 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની તુલનાએ માર્ચ 2021માં 1.10 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા છે. નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં આ પ્લેટફોર્મ પર 9.38 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હતા, જે આગલા નાણાકીય વર્ષમાં 5.75 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હતા. માર્ચ, 2021માં આ પ્લેટફોર્મ પર 5.45 લાખ એસઆઈપી નોંધાયા છે, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આંકડો છે. આ પ્રસંગે બીએસઈ સ્ટાર એમએફના બિઝનેસ હેડ ગણેશ રામે કહ્યું કે બીએસઈ સ્ટાર એએફ દ્વારા તાજેતરમાં ઘણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે અને એક જ દિવસમાં સૌથી વધુ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કરવાની સિદ્ધિ થકી તેના મુકુટમાં વધુ એક પીંછું ઉમેરાયું છે. એક જ દિવસમાં 15.52 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કરવાની સિદ્ધિ અન્ય આવાં પ્લેટફોર્મના માસિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સની સમકક્ષ છે. લોકડાઉન દરમિયાન બીએસઈ એમએફ ટીમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વધુ સરળ બનાવવા ડિસ્ટ્રિબ્યુટરો, એડવાઈઝર્સ સાથે મળીને સતત કામગીરી કરી છે. નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં બીએસઈ સ્ટાર એમએફે 9.38 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને રૂ.22,444 કરોડના નેટ ઈન્ફ્લો સાથે 63 ટકાની વૃદ્ધિ હાંસલ કરી છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.