22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટિટાગઢ વેગન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532966 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 10:10:52 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટિટાગઢ વેગન્સ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
ટિટાગઢ વેગન્સ લિ.ની 17 માર્ચ, 2023ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં કંપનીના પૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટરોની નિમણૂક અને રાજીનામા સહિત કંપનીનું નામ બદલીને ટીટાગઢ રેલ સિસ્ટમ્સ લિ. કરવા, ટ્રાન્ઝિટ અને પ્રોપલ્શન બિઝનેસને ટેકો આપવા માટે એન્જિનિયરિંગ અને ડિઝાઈન સંબંધિત સેવાના ઈરાદાથી તેની સહયોગી કંપની ટિટાગઢ ફિરેમા એસપીએ સાથેના જોઈન્ટ વેન્ચરમાં ભારતમાં સ્થાપિત પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનાના મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિયેશન માટે કંપની દ્વારા સબસ્ક્રિપ્શન મેળવવાના પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.