22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 07/07/2022 6:49:24 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ એસએમઈ પર 379મી કંપની પર્લ ગ્રીન ક્લબ્સ એન્ડ રિઝોર્ટ્સ લિસ્ટ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 7 જુલાઈ, 2022
બીએસઈ એસએમઈ પર 379મી કંપની પર્લ ગ્રીન કલ્બ્સ એન્ડ રિઝોર્ટ્સ લિમિટેડ લિસ્ટ થઈ છે. આ કંપની ગુજરાતસ્થિત કંપની છે, જેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે. કંપની કૃષિ અને કૃષિ સંબંધિત સર્વિસીસ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે. કંપનીએ રૂ.10ની મૂળ કિંમતના 6.30 લાખ શેર્સ રૂ.186ના ભાવે જનતાને ઓફર કર્યા હતા. કંપનીનો રૂ.11.72 કરોડનો પબ્લિક ઈશ્યુ 29 જૂન, 2022ના રોજ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થયો હતો.

પર્લ ગ્રીન ક્લ્બ્સ એન્ડ રિઝોર્ટ્સ લિમિટેડ ઘઉંના કોર્ન, ચોખા, સીડ્સ કોટન, ચણા, કઠોળ, વટાણા વગેરે કૃષિ પેદાશોનું ઉત્પાદન કરે છે. કંપની ગુજરાતના ગાંધીનગર ખાતે પર્લ ગ્રીન ક્લબ્સ એન્ડ રિઝોર્ટ્સ નામે એક રિઝોર્ટ ખોલવા માગે છે.

નવી દિલ્હી સ્થિત ફાસ્ટ ટ્રેક ફિનસેક પ્રા. લિ. પર્લ ગ્રીન ક્લબ્સ એન્ડ રિઝોર્ટ્સ લિમિટેડની લીડ મેનેજર હતી.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.