22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500325 lÉÉùÒLÉ: 25/11/2021 8:40:34 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - એરેન્જમેન્ટ યોજનાને મંજૂરી

+¾à´ÉɱÉ
રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.એ જણાવ્યું છે કે 24 નવેમ્બર, 2021ના રોજ કંપનીના બોર્ડે (1) રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. (કંપની /આરઆઈએલ) અને તેમના શેરધારકો અને ક્રેડિટર્સ અને (2) રિલાયન્સ સિંગાસ લિ. (આરએસએલ) અને તેમના શેરધારકો અને ક્રેડિટર્સ વચ્ચેની એરેન્જમેન્ટ યોજનાને અમલ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે. આરએસએલ એ કંપનીઝ એક્ટ 2013 હેઠળ 1 નવેમ્બર, 2021ના રોજ સ્થાપિત કંપની છે. કંપનીએ આરએસએલના રૂ.10ની કિંમતના 1 લાખ ઈક્વિટી શેર્સમાં રૂ.10 લાખનું રોકાણ કર્યું છે. આરએસએલ કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી છે. આરએસએલના ઈક્વિટી શેર્સ કોઈપણ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેડ નથી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.