22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મહાનગર ટેલિફોન નિગમ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500108 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 12:52:56 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મહાનગર ટેલિફોન નિગમ - ક્રેડિટ રેટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
મહાનગર ટેલિફોન નિગમ લિ.એ જણાવ્યું છે કે મેસર્સ બ્રીકવર્ક રેટિંગ્સ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.એ કંપનીના રૂ.6500 કરોડા બોન્ડ્સની `બીડબ્લ્યુઆર એએએ (સીઈ)/ સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.