22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 04/05/2021 5:45:38 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએઅસઈ સ્ટાર એમએફ પર એપ્રિલમાં 1.11 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો નવો વિક્રમ સ્થાપિત થયો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 4 મે, 2021 દેશના સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર પ્લેટફોર્મ બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર પ્રતિ માસ એક કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો નવો વિક્રમ સ્થાપિત થયો છે. આ પૂર્વે માર્ચ, 2021માં 1.10 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સના પોતાના જ વિક્રમને આ પ્લેટફોર્મ અતિક્રમી ગયું છે. બીએસઈ સ્ટાર પ્લેટફોર્મ પર એપ્રિલ મહિનામાં રૂ.33,735 કરોડના 1.11 કરોડ ટ્રાન્ઝધેક્શન્સ થયા હતા, જે આગલા મહિનાની તુલનાએ 1 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં રૂ.3,33,187 કરોડના 9.38 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આ પ્લેટફોર્મે પ્રોસેસ કર્યા છે, જે આગલા વર્ષના 5.75 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની તુલનાએ 63 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં નેટ ઈન્ફ્લો રૂ.22,444 કરોડનો રહ્યો છે. મોબાઈલ એપ પર વર્ષ દરમિયાન રૂ.11,774 કરોડના 21.34 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હતા. એપ્રિલ, 2021 દરમિયાોન પ્લેટફોર્મ પર 4.99 લાખ નવા એસઆઈપીનું રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. આ પૂર્વે માર્ચ, 2021માં 5.45 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હતા.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.