22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
લાર્સન એન્ડ ટૂબ્રો લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500510 lÉÉùÒLÉ: 10/10/2019 9:44:40 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É લાર્સન એન્ડ ટૂબ્રો - ઓર્ડર મળ્યા

+¾à´ÉɱÉ
લાર્સન એન્ડ ટૂબ્રો લિ.ને ઝામબેઝીયા પ્રોવિનન્સના ચીમુરા અને અલ્ટો મોલોક્યુ શહેરમાં 400 કેવીની ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઈનનું સંપૂર્ણ કામકાજનો ઓર્ડર મળ્યો છે. ઉપરાંત યુનાઈડેટ આરબ એમિરેટ્સના એક સરકારી યુટિલિટીઝમાં 220 કેવીનો સબસ્ટેશન પ્રોજેક્ટનું સંપૂર્ણ કામકાજ અને હરિયાણામાં ગુરગામ સ્માર્ટ સિટીના અમૂક ક્ષેત્રોમાં ઈલેક્ટ્રીકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કનો ઓર્ડર મળ્યો છે. ઉપરાંત કચ્છમાં 765 કેવી અને 400 કેવી ટ્રાન્સમિશન લાઈન અને એનટીપીસી પાસેથી ઝારખંડના હઝારીબાગ જીલ્લામાં કોલ માઈનિંગ પ્રોજેક્ટમાં ઈપીસીનો ઓર્ડર મળ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.