22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 31/01/2023 7:53:53 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ એસએમઈ પર 414મી કંપની ધરણી કેપિટલ સર્વિસીસ લિસ્ટ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 31 જાન્યુઆરી, 2023
બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 414મી કંપની તરીકે ધરણી કેપિટલ સર્વિસીસ લિ. લિસ્ટ થઈ છે. કર્ણાટકની આ કંપનીએ રૂ.1ની મૂળ કિંમતના 53,70,000 ઈકવિટી શેર્સ શેરદીઠ રૂ.20ની કિંમતે ઓફર કરી રૂ.10.74 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા.

કંપનીનો પબ્લિક ઈશ્યુ 20 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ સંપન્ન થયો હતો. ઈશ્યુની લીડ મેનેજર મુંબઈ સ્થિત શ્રુજન આલ્ફા કેપિટલ એડવાઈઝર્સ એલએલપી હતી.

બીએસઈ એસએમઈ પર લિસ્ટેડ 413 કંપનીઓએ બજારમાંથી રૂ.4,580 કરોડ એકત્ર કર્યા છે, જેનું માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન 30 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ રૂ.64,000 કરોડ હતું. અત્યાર સુધીમાં આ પ્લેટફોર્મ પરથી 162 કંપનીઓ મેઈન બોર્ડમાં સ્થળાંતર કરી ગઈ છે.»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.