22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રુચિકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ઈન્ડિયા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 540696 lÉÉùÒLÉ: 14/01/2020 3:27:14 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રુચિકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ઈન્ડિયા - ઈજીએમનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
રુચિકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ઈન્ડિયા લિ.ની ઈજીએમ 14 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં કંપનીના સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર્સના પદે ટીડીકે એન્ડ કો., સીએની નિમણૂક કરવા અને પ્રેફરેન્શિયલ અલોટમેન્ટ/પ્રાઈવેટ પ્લેસમેન્ટ દ્વાર રૂ.5,38,75,000 સુધીના 25 લાખ કન્વર્ટિબલ ઈક્વિટી વોરન્ટ્સ રૂ.21.55ના ભાવે ઈશ્યુ કરવાના પ્રસ્તાવો પર મંજરી મેળવવા ઈ-વોટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ ઈ-વોટિંગનું પરિણામ થોડા સમય બાદ કંપનીની વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.