22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મુક્તા આર્ટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532357 lÉÉùÒLÉ: 25/11/2021 11:56:07 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મુક્તા આર્ટ્સ - 9 નવી સ્ક્રીન્સની શરૂઆત

+¾à´ÉɱÉ
મુક્તા આર્ટ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની સબસિડિયરી મુક્તા એ2 સિનેમાઝ લિ.એ અમદાવાદ, પંજાબ અને ઓરિસામાં નવી પ્રોપર્ટી લોન્ચ કરી છે. મુક્તા એ2 સિનેમાઝે લિ.એ 25 નવેમ્બર, 2021 (આજે)ના રોજ અમદાવાદમાં રાજયશ રાઈઝ ખાતે 4 સ્ક્રીન પ્રોપર્ટી લોન્ચ કરી છે. ઉપરાંત, લોકડાઉન પછી સિનેમાની કામગીરી ફરી શરૂ થયા પછી 19 ઓગસ્ટ, 2021ના રોજ રોપર, પંજાબ ખાતે 2 સ્ક્રીન મલ્ટિપ્લેક્સ અને 28 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ ઓરિસ્સાના રાયગડા ખાતે 3 સ્ક્રીન મલ્ટિપ્લેક્સ ખોલ્યા છે. ઉપરોક્ત 9 સ્ક્રીન્સ સાથે મુક્તા એ2 સિનેમાઝની સ્ક્રીનની સંખ્યા 55 સ્ક્રીન્સની થઈ છે, તે સિવાય બહેરીનમાં 6 અને એશિયન સિનેમા સાથેના તેના સંયુક્ત સાહસ હેઠળ 14 સ્ક્રીન્સ છે. તેની કુલ સ્ક્રીન્સની સંખ્યા 75 સ્ક્રીન્સની થઈ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.