22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
લાર્સન એન્ડ ટૂબ્રો લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500510 lÉÉùÒLÉ: 24/11/2022 12:53:05 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É લાર્સન એન્ડ ટૂબ્રો - ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
લાર્સન એન્ડ ટૂબ્રો લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને મધ્ય પ્રદેશમાં એક ઓફ સ્ટ્રીમ પમ્પ્ડ સ્ટોરેજ પ્રોજેક્ટના વિકાસ માટે વિશ્વની અગ્રણી રિન્યુએબલ એનર્જી કંપનીઓમાંની એક ગ્રીનકો ગ્રુપ પાસેથી ઓર્ડર મળ્યો છે. લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોની આગેવાની હેઠળના કન્સોર્ટિયમ દ્વારા 30 મહિનાની કડક સમયરેખા હેઠળ પ્રોજેક્ટના સિવિલ અને હાઇડ્રોમિકેનિકલ કાર્યોનો અમલ કરવામાં આવશે. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા પછી ભારતમાં આ પ્રકારનો સૌથી મોટો સ્વચ્છ ઉર્જા પ્રોજેક્ટ હશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.