22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
પીજી ઈલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 533581 lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 2:02:27 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É પીજી ઈલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
પીજી ઈલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ લિ.ની 26 મે, 2023ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન સ્કીમ 2020 હેઠળ રૂ.10ની કિંમતના 48,200 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી અને એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન સ્કીમ 2020 હેઠળ રૂ.10ની કિંમતના ઈક્વિટી શેર્સમાં રૂપાંતરપાત્ર 3,57,000 એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.