22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 01/06/2021 3:28:48 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર એક મહિનામાં 1.14 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો નવો વિક્રમ સર્જાયો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 1 જૂન,2021 બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર એક મહિનામાં રૂ.30,938 કરોડના 1.14 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો નવો વિક્રમ સર્જાયો હતો. દેશના સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લેટફોર્મ પર અગાઉનો રેકોર્ડ 1.11 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શનનો હતો, જે આ વર્ષના એપ્રિલ મહિનામાં સર્જાયો હતો. સ્ટાર એમએફ દ્વારા વધુ એક સિદ્ધિ એ પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે કે મે મહિનામાં અત્યાર સુધીની સૌથી અધિક એટલે કે 6.88 લાખ એસઆઈપી રજિસ્ટર થઈ છે. અગાઉ માર્ચ, 2021માં 5.45 લાખ એસઆઈપી નોંધાઈ હતી. નોંધવા જેવી બાબત એ છે કે આ પ્લેટફોર્મે નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કર્યા હતા એના 24 ટકા ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2021-22ના પ્રથમ બે મહિનામાં જ કર્યા છે. એપ્રિલ અને મે, 2021માં 2.25 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા છે, જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 2020-2021ના આખા વર્ષમાં 9.38 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હતા.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.