22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
થોમસ કૂક (ઈન્ડિયા) લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500413 lÉÉùÒLÉ: 15/09/2021 1:28:12 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É થોમસ કૂક (ઈન્ડિયા) - વિઝા સાથેની ભાગીદારીનું વિસ્તરણ

+¾à´ÉɱÉ
થોમસ કૂક (ઈન્ડિયા) લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપનીએ વિઝા સાથે તેના મલ્ટિકરન્સી બોર્ડરલેસ વિઝા કાર્ડનો સમાવેશ કરવા માટે તેની ભાગીદારીને વિસ્તૃત કરી છે. સ્માર્ટ મલ્ટિકરન્સી પ્રિપેઈડ કાર્ડ બિઝનેસ અને લેઝર ઈન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલર્સ માટે સલામત, ઝડપી અને સરળ ટ્રાન્ઝેક્શનની ખાતરી આપે છે. થોમક કૂક બોર્ડરલેસ કાર્ડ એક જ કાર્ડ પર નવ વૈશ્વિક કરન્સી (યુએસ ડોલર, બ્રિટિશ પાઉન્ડ, યુરો, ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર, કેનેડિયન ડોલર, સ્વિસ ફ્રેન્ક્સ, સિંગાપોર ડોલર, થાઈ બહત અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત દિરહામ) સાથે લોડ કરી શકાય છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.