22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 07/04/2021 1:08:03 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 335મી કંપની ઈકેઆઈ એનર્જી સર્વિસીસ લિસ્ટ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.7 એપ્રિલ, 2021 બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 335મી કંપની ઈકેઆઈ એનર્જી સર્વિસીસ લિમિટેડ લિસ્ટ થઈ છે. ઈકેઆઈ એનર્જી સર્વિસીસ લિમિટેડએ રૂ.10ની મૂળ કિંમતના 18.24 લાખ ઈક્વિટી શેર્સ રૂ.102ના ભાવે ઓફર કરી રૂ.18.60 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. કંપનીએ તેના પબ્લિક ઈશ્યુને 26 માર્ચ, 2021ના રોજ સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યો હતો. કંપની વિવિધ સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રના ક્લાયન્ટ્સને વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, પાવર જનરેશન, ક્લીન ડેવલપમેન્ટ મિકીનીઝમ, એરપોર્ટ્સ અને અન્ય સર્વિસીસ પૂરી પાડે છે. કંપની વિદેશોમાં પણ તેના ક્લાયન્ટ્સ ધરાવે છે. બીએસઈ એસએમઈ પરની 97 કંપનીઓ મેઈન બોર્ડમાં સ્થળાંતર કરી ગઈ છે. આ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ 335 કંપનીઓએ બજારમાંથી રૂ.3,488.51 કરોડ એકત્ર કર્યા છે અને તેમનું માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન રૂ.21,597.59 કરોડ હતું.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.