22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 28/02/2020 7:28:20 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો નવો વિક્રમઃ ફેબ્રુઆરીમાં 57.33 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પાર પાડ્યા

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 28 ફેબ્રુઆરી, 2020ઃ

દેશના સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્લેટફોર્મ બીએસઈ સ્ટાર એમએફએ ફેબ્રુઆરી, 2020માં 57.33 લાખથી અધિક ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરવાનો રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો છે. અગાઉનો વિક્રમ જાન્યુઆરી 2020માં 54.43 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શનનો હતો. સ્ટાર એમએફ દ્વારા ફેબ્રુઆરીમાં રૂ.15,542 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન પાર પાડવામાં આવ્યા છે.

- વર્તમાન નાણાકીય વર્ષના એપ્રિલથી ફેબ્રુઆરી, 2020 દરમિયાન આ પ્લેટફોર્મ પર 5.05 કરોડથી અધિક ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે. બીએસઈના સ્ટાર એમએફ પર ટ્રાન્ઝએક્શન્સની સંખ્યા આગલા નાણાકીય વર્ષની તુલનાએ 156 ટકા વધી છે.

- હાલની સ્ટાર એમએફ પર એસઆઈપીની બુક સાઈઝ રૂ.1078.7 કરોડના 37.52 લાખ એસઆઈપી છે.

- આ પ્લેટફોર્મમાં 1 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી, 2020 સુધીમાં રૂ.90.10 કરોડના 3.13 લાખ નવી એસઆઈપી રજિસ્ટર થયા છે.

- બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સની સંખ્યા વધીને 56,500 થઈ છે.

બીએસઈ સ્ટાર એમએફ એપ (સ્ટાર એમએફ મોબિલિટી) લોન્ચ કરવામાં આવ્યું ત્યારથી તેણે રૂ.2,324.8 કરોડના 2.87 લાખથી અધિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હાથ ધર્યા છે. આ એપ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ અને ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ફાઈનાન્સિયલ એડવાઈઝર્સ રિયલ ટાઈમ ધોરણે ક્લાયન્ટ્સની નોંધણી કરી શકે અને પેપરલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરી શકે એ માટે લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે અને તેના પગલે પ્લેટફોર્મ ભારે વૃદ્ધિ પામ્યું છે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.