22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એયુ સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેન્ક લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 540611 lÉÉùÒLÉ: 25/11/2021 8:15:54 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એયુ સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેન્ક - ક્રેડિટ રેટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
એયુ સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેન્ક લિ.એ જણાવ્યું છે કે ક્રિસિલ રેટિંગ્સે બેન્કની રેટિંગમાં ફેરફાર કર્યો છે, જે નીચે મુજબ છે.

રૂ.500 કરોડના ટાયર ટુ બોન્ડની `ક્રિસિલ એએમાઈનસ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે, જ્યારે આઉટલુકને સ્ટેબલથી બદલીને પોઝિટીવ કર્યું છે.

રૂ.40,000 કરોડની ફિક્સ ડિપોઝિટ્સની `ક્રિસિલ એએપ્લસ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે, જ્યારે આઉટલુકને સ્ટેબલથી બદલીને પોઝિટીવ કર્યું છે.

રૂ.150 કરોડના નોન કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સની `ક્રિસિલ એએમાઈનસ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે, જ્યારે આઉટલુકને સ્ટેબલથી બદલીને પોઝિટીવ કર્યું છે.

રૂ.1200 કરોડની સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ્સ માટે `ક્રિસિલ એ1પ્લસ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.35 કરોડના સબઓર્ડિનેટેડ ડેબ્ટ બોન્ડની `ક્રિસિલ એએમાઈનસ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે, જ્યારે આઉટલુકને સ્ટેબલથી બદલીને પોઝિટીવ કર્યું છે.¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.