22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રો એડ્જ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્યુશન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 541634 lÉÉùÒLÉ: 22/04/2021 12:52:23 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રો એડ્જ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
રો એડ્જ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્યુશન્સ લિ.ની 22 એપ્રિલ, 2021ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં કંપનીની અધિકૃત મૂડી રૂ.9 કરોડથી વધારીને રૂ.10.10 કરોડ કરવા, કંપનીના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિયેશનના ક્લોઝ-5માં ફેરફાર કરવા, 1:5 (પ્રત્યેક પાંચ ઈક્વિટી શેર્સ સામે એક ફુલ્લી પેઈડ અપ ઈક્વિટી શેર્સ)ના પ્રમાણમાં બોનસ શેર્સ ઈશ્યુ કરવા, કંપનીને બીએસઈ લિ.ના એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પરથી બીએસઈ લિ.ના મેઈન બોર્ડ પર સ્થળાંતર કરવા અને પોસ્ટલ બેલોટની નોટિસ મંજૂર કરવાના પ્રસ્તાવો મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.