22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સુંદરમ-ક્લેટોન લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 520056 lÉÉùÒLÉ: 23/09/2022 8:45:53 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સુંદરમ-ક્લેટોન - એસએચયુઆઈનો હિસ્સો હસ્તગત

+¾à´ÉɱÉ
સુંદરમ-ક્લેટોન લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપની તેની સબસિડિયરી સુંદરમ ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ લિ. (એસએસીએલ) પાસેથી સુંદરમ હોલ્ડિંગ યુએસએ ઈન્ક. (એસએચયુઆઈ)નો 50.50 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે. ઉપરોક્ત હસ્તગતને પરિણામે એસએચયુઆઈમાં કંપનીનું હોલ્ડિંગ વધીને 100 ટકા થયું છે અને એસએચયુઆઈની યુએસએમાંની સબસિડિયરીઓ - ગ્રીન હિલ્સ લેન્ડ હોલ્ડિંગ એલએલસી, કમ્પોનન્ટ્સ ઈક્વિપમેન્ટ લિઝિંગ એલએલસી, સુંદરમ-ક્લેટોન યુએસએ એલએલસી અને પ્રિમિયર લેન્ડ હોલ્ડિંગ એલએલસી પણ કંપનીની સબસિડિયરીઓ બની ગઈ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.