22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રિસ્પોન્સ ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 538273 lÉÉùÒLÉ: 15/09/2021 8:56:42 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રિસ્પોન્સ ઈન્ફોર્મેટિક્સ - અખબારી યાદી

+¾à´ÉɱÉ
રિસ્પોન્સ ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે રિસ્પોન્સ ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિ. (કંપની) અને ટેક મહિન્દ્રા ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે માસ્ટર સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે, જે બંને કંપનીઓ માટે લાંબા ગાળાના વ્યૂહાત્મક જોડાણનો માર્ગ સરળ કરશે. આ એગ્રીમેન્ટથી કંપનીને ટેક મહિન્દ્રા લિ. દ્વારા સંચાલિત વિવિધ પ્રોજેક્ટ માટે ક્વોલિટી મેનપાવર રિસોર્સીસ પ્રદાન કરવા માટે સત્તાવાર વિક્રેતા બનવા માટે સક્ષમ બનાવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.