22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
નેલ્કો લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 504112 lÉÉùÒLÉ: 10/06/2021 12:34:09 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É નેલ્કો - એરેન્જમેન્ટ યોજના પ્રભાવી થઈ

+¾à´ÉɱÉ
નેલ્કો લિ.એ નેલ્કો લિ., ટાટાનેટ સર્વિસીસ લિ. અને નેલ્કો નેટવર્ક પ્રોડક્ટ્સ લિ. અન તેમના શેરધારકો અને ક્રેડિટર્સ વચ્ચેની એરેન્જમેન્ટ યોજના અને એકીકરણ યોજનાને નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (એનસીએલટી), મુંબઈ બેન્ચ દ્વારા મળેલી મંજૂરી અંગે જણાવ્યું છે કે કંપનીના અમલગમેટિંગ કંપની એટલે ટાટાનેટ સર્વિસીસ લિ. પાસેથી અમાલગમેટેડ કંપની એટલે કે નેલ્કો લિ.ને યોજના હેઠળ ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર લાઈસન્સ અને વીએસએટી લાઈસન્સને ટ્રાન્સફર માટે ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ પાસેથી જરૂરી મંજૂરી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. પરિણામે 9 જૂન, 2021થી યોજના પ્રભાવી બની છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.