22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
આઈઓએન એક્સચેન્જ (ઈન્ડિયા) લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500214 lÉÉùÒLÉ: 10/06/2021 2:16:33 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É આઈઓએન એક્સચેન્જને રૂ.1000 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
આઈઓએન એક્સચેન્જ (ઈન્ડિયા) લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને જલ જીવન મિશન હેઠળ સ્ટેટ વોટર સપ્લાય એન્ડ સેનિટાઈઝેશન મિશન, નમામી ગંગે અને રુરલ વોટર સપ્લાય ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી બે ઈપીસી પ્રોજેક્ટ માટે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાપ્ત થયો છે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશના બે જિલ્લા - વારાણસી અને અલીગઢમાં 1000 ગામોને ગ્રામીણ પીવાના પાણીની સપ્લાય માટે વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને એએન્ડએમના સર્વે, ડિઝાઈન ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ (ડીપીઆર), સપ્લાય, બાંધકામ અને શરૂઆત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ બે પ્રોજેક્ટનું મૂલ્ય રૂ.1000 કરોડ છે. આ પ્રોજેક્ટ 21 મહિનાની અંદર કાર્યરત કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.