22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 18/10/2022 7:32:51 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈમાં ૨૪ ઓક્ટોબરે લક્ષ્મી પૂજન અને મૂહુર્ત ટ્રેડિંગ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ, તા.૧૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨

બીએસઈના ચેરમેન શ્રી એસ.એસ.મુન્દ્રા અને બીએસઈની એક્ઝિક્યુટિવ મેનેજમેન્ટ કમિટી લક્ષ્મી પૂજન અને મૂહુર્ત ટ્રેડિંગ માટે સોમવાર ૨૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨નાં રોજ મેમ્બર્સને આમંત્રે છે.

લક્ષ્મી પૂજનનો સમય બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યાનો છે. ત્યાર બાદ પોણા પાંચથી પોણા છ વાગ્યા સુધી એવોર્ડ વિતરણ કરવામાં આવશે. ત્યાર બાદ મૂહુર્ત ટ્રેડિંગમાં પ્રિ-ઓપન સેશન સાંજે છથી સવા છ વાગ્યા સુધી અને ટ્રેડિંગ સવા છ વાગ્યાથી સવા સાત વાગ્યા સુધી ચાલશે.

સ્થળઃ
બીએસઈ ઈન્ટરનેશનલ કન્વેનશન હોલ, પહેલા માળે, બીએસઈ લિ., પી.જે.ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ- ૪૦૦૦૦૧.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.