22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 11/06/2021 5:27:35 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મે મહિના દરમિયાન બીએસઈ સ્ટાર એમએફ દ્વારા 50 ટકા નેટ ઈક્વિટી ફંડ્સ એકત્ર કરાયું

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 11 જૂન, 2021 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં ચાલુ વર્ષના મે મહિના દરમિયાન ઈક્વિટી ફંડ્સની કુલ રૂ.10,083 કરોડની ચોખ્ખી આવક થઈ હતી, તેમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો હિસ્સો રૂ.5147 કરોડ રહ્યો હતો, જે 50 ટકાથી અધિક છે. આ ઉપરાંત બીએસઈ સ્ટાર એમએફ દ્વારા ચાલુ વર્ષના મે મહિનામાં સૌથી અધિક 1.14 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવાનો રેકોર્ડ કર્યો હતો. એ પૂર્વે એપ્રિલ, 2021માં 1.11 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હતા. આ પ્લેટફોર્મ પર અન્ય એક રેકોર્ડ મે મહિનામાં એ સર્જાયો કે એક જ મહિનામાં 6.88 લાખ નવા સિસ્ટેમેટિક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ (એસઆઈપીઝ) નોંધાયા હતા. આ પૂર્વે માર્ચ, 2021માં સૌથી અધિક 5.45 લાખ એસઆઈપીઝ નોંધાયા હતા. સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં કુલ 9.38 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા એની સામે નાણાકીય વર્ષ 2021-22ના માત્ર બે મહિના (એપ્રિલ-મે)માં તેના 24 ટકા એટલે કે 2.25 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે. આ પ્લેટફોર્મ પર મે મહિનામાં ટર્નઓવર આગલા વર્ષના મે મહિનાના રૂ.25,552 કરોડથી 21 ટકા વધીને રૂ.30,938 કરોડ થયું છે. નેટ ઈક્વિટી ઈન્ફ્લો આગલા વર્ષના મે મહિનાના રૂ.3,493 કરોડથી 47 ટકા વધીને રૂ.5,147 કરોડ થયો છે, જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન્સની સંખ્યા 93 ટકા વધીને 1.14 કરોડ થઈ છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.