22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એઆરએસએસ ઈન્ફ્ર્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 533163 lÉÉùÒLÉ: 10/10/2019 3:29:02 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એઆરએસએસ ઈન્ફ્ર્રાસ્ટ્રક્ચર - ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
એઆરએસએસ ઈન્ફ્ર્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની જોઈન્ટ વેન્ચર એઆરએસએસ-એસસીપીએલ (જેવી)ને રેલ વિકાસ નિગમ લિ. પાસેથી ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં માઉ-શાહગંજ બીજી લાઈન પ્રોજેક્ટ સહિત તેમ જ માઉથી આઝમગઢના ડબલિંગ કાર્ય સાથે રોડબેડ, મેજર અને માઈનર બ્રીજના બાંધકામ માટે રૂ.97,25,24,276.47નો ઓર્ડર અને આઝમગઢથી શાહગંઢના ડબલિંગ કાર્ય સાથે રોડબેડ, મેજર અને માઈનર બ્રીજોના બાંધકામ માટે રૂ.123,40,22,083.49નો ઓર્ડર પ્રાપ્ત થયો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.