22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વાલચંદનગર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 507410 lÉÉùÒLÉ: 11/09/2019 8:01:12 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વાલચંદનગર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - ઈસરો પાસેથી ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
વાલચંદનગર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે જીએસએલવી એમકે3 લોન્ચ વેહિકલ માટે હેડ, મિડલ અને નોઝલ એન્ડ સેગમેન્ટ્સના નિર્માણ અને સપ્લાય માટે કંપનીએ ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ સંસ્થાના વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર (વીએસએસસી) સાથે કરાર કર્યો છે. આ કરારની કુલ કિંમત રૂ.77.20 કરોડ છે અને ખર્ચમાં વધારો થાય તો તેને પણ ઉમેરવાની જોગવાઈ છે. આ ઈસરો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો ડબલ્યુઆઈએલનો બીજો સૌથી મોટો સિંગલ ઓર્ડર છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.