22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 05/09/2022 7:58:30 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É લિસ્ટિંગના એકસમાન કોમ્પ્લાયન્સ માટે એક્સચેન્જીસ દ્વારા લેવામાં આવેલાં પગલાં

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 5 સપ્ટેમ્બર, 2022
સ્ટોક એક્સચેન્જીસ પર લિસ્ટેડ કંપનીઓએ સેબીના લિસ્ટિંગ નિયમો પ્રમાણે વિવિધ માહિતી પૂરી પાડવાની હોય છે. આ માહિતી 2015થી એક્સબીઆરએલ આધારિત ફાઈલ્સમાં પૂરી પાડવાનું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે, જેથી પૂરી પાડવામાં આવતી માહિતીની સમાનતા જળવાઈ રહે.

આથી સ્ટોકએક્સચેન્જીસે નવી એક્સબીઆરએલ આધારિત ફાઈલિંગ યંત્રણાનો અમલ કર્યો છે, જેનાથી લિસ્ટેડ કંપનીઓના ફાઈલિંગ કોમ્પ્લાયન્સ અને ડેટાના રિપોર્ટિંગના બોજામાં ઘટાડો થાય છે. અત્યાર સુધીમાં બંને એક્સચેન્જીસે ઈક્વિટી, ડેટ, આરઈઆઈટી, ઈન્વીઆઈટી સંબંધિત રિપોર્ટિંગ માટેની એક્સબીઆરએલ આધારિત 14 ફાઈલ બહાર પાડીને કંપનીઓના લિસ્ટિંગ અનુપાલનને અધિક સરળ બનાવ્યું છે, જે નીચે પ્રમાણે છે.

1. રેગ્યુલેશન 13(3) સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઈન્વેસ્ટર કંપ્લેઈન્ટ્સ, 2. રેગ્યુલેશન 27(2)- કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ, 3. રેગ્યુલેશન 31- શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન, 4. રેગ્યુલેશન 33- ફાઈનાન્સિયલ રિઝલ્ટ્સ, 5. રેગ્યુલેશન 34- એન્યુઅલ રિપોર્ટ, 6. રિકોન્સિલિએશન ઓફ શેર કેપિટલ ઓડિટ, 7. રેગ્યુલેશન 44- વોટિંગ રિઝલ્ટ, 8. રેગ્યુલેશન 7(2)- સેબી (પીઆઈટી) રેગ્યુલેશન્સ, 2015, 9. રેગ્યુલેશન 32(1)- સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડેવિયેશન/વેરિયેશન, 10. રેગ્યુલેશન 24એ -સેક્રેટરિયલ કોમ્પ્લાયન્સ રિપોર્ટ, 11. રેગ્યુલેશન 60- રેકોર્ડ ડેટ, બુક બંધ, 12. યુનિટ હોલ્ડિંગ પેટર્ન, 13. રિલેટેડ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, 14. બિઝનેસ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ સસ્ટેનેબિલિટી રિપોર્ટિંગ.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.