22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મિન્દા કોર્પોરેશન લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 538962 lÉÉùÒLÉ: 08/04/2021 11:27:10 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મિન્દા કોર્પોરેશન - ભાગીદારી કરાર કર્યા

+¾à´ÉɱÉ
મિન્દા કોર્પોરેશન લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપનીએ ઈઝરાયેલ સ્થિત રાઈડ વિઝન અગ્રણી એડીએએસ (રાઈડર સહાય સિસ્ટમ્સ) સોલ્યુશન કંપની સાથે ભાગીદારીની જાહેરાત કરી છે, જે ભારતીય ટુ-વ્હીલર માર્કેટ માટે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ સક્ષમ કોલિઝન એવોઈડન્સ ટેક્નોલોજી (સીએટી) પ્રોડક્ટ્સની શ્રેણી લાવશે. આ પ્રોડક્ટ ફોરવર્ડ કોલિઝન ચેતવણી, અંતર રાખવાની ચેતવણી, બ્લાઈન્ડ સ્પોટ ચેતવણી, ખતરનાક ઓવરટેક ચેતવણી, ઓટો વિડિયો રેકોર્ડિંગ સહિત અનેક સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે, જે રિયલ-ટાઈમમાં થતા જોખમો સામે વાસ્તિવિક સમયે પ્રતિક્રિયા આપવામાં અને રસ્તા પર થતા અકસ્માત અને ઈજાથી બચવામાં મદદ કરે છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.