22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
દીવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 511072 lÉÉùÒLÉ: 16/05/2019 8:35:48 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É દીવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ - ક્રેડિટ રેટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
દીવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિ.એ જણાવ્યું છે કે કેર રેટિંગ્સ લિ. (કેર)એ કંપનીના રૂ.17,655.12 કરોડના નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ માટે આપેલ `કેર એ' રેટિંગને બદલીને `કેર બીબીબી માઈનસ' રેટિંગ, રૂ.2,205 કરોડના સબઓર્ડિનેટેડ ડેટ માટે આપેલ `કેર એ માઈનસ' રેટિંગને બદલીને `કેર બીબીબી માઈનસ' રેટિંગ, રૂ.1300 કરોડના પ્રિપેચ્યુઅલ ડેટ માટે આપેલ `કેર બીબીબી પ્લસ' રેટિંગને બદલીને `કેર બીબી પ્લસ' રેટિંગ અને રૂ.29,000 કરોડના નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ માટે આપેલ `કેર એ' રેટિંગને બદલીને `કેર બીબીબી માઈનસ' રેટિંગ પ્રદાન કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.