22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ પ્રીસિઝન કાસ્ટિંગ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 504786 lÉÉùÒLÉ: 10/06/2021 3:51:50 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ પ્રીસિઝન કાસ્ટિંગ્સ - ત્રિમાસિક ચોખ્ખો નફો રૂ.2.91 કરોડ

+¾à´ÉɱÉ
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ પ્રીસિઝન કાસ્ટિંગ્સ લિ.ને 31 માર્ચ, 2021ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ.2.91 કરોડનો ચોખ્ખો નફો થયો છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.0.26 કરોડનો થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.36.44 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.23.88 કરોડ થઈ હતી. જોકે કંપનીના ગ્રુપનો કોન્સોલિડેટેડ ચોખ્ખો નફો 31 માર્ચ, 2021ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ.20.89 કરોડનો થયો છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.0.25 કરોડ થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.36.43 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.23.87 કરોડ થઈ હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.