22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 27/10/2022 5:52:20 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ ટેકનોલોજીસે કેવાયસી રજિસ્ટ્રેશન એજન્સીનો આરંભ કર્યો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 27 ઓક્ટોબર, 2022
બીએસઈની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી બીએસઈ ટેકનોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (બીટીપીએલ) કેવાયસી રજિસ્ટ્રેશન એજન્સી (કેઆરએ) લોન્ચ કરનારી છઠ્ઠી સંસ્થા બની છે. કેવાયસી એટલે નો યોર ક્લાયન્ટ. સેબી કેવાયસી રજિસ્ટ્રેશન એજન્સી રેગ્યુલેશન્સ, 2011 હેઠળ આવી એજન્સી સ્થાપવાની પરવાનગી બજારના સહભાગીઓને આપે છે. સિક્યુરિટીઝ બજારમાં રોકાણ કરવા માટે કેવાયસી રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે. કેઆરએ એજન્સીઓ રોકાણકારોના ડેટા ઈલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં જાળવે છે.

અમે સેબીએ કેવાયસી એજન્સી તરીકેની કામગીરી માટે અમારામાં મૂકેલા વિશ્વાસ માટે આભારી છીએ. વર્ષોથી બીએસઈ ગ્રુપે દેશના મૂડીબજારના પરિવર્તનમાં મોખરાની ભૂમિકા ભજવી છે અને બધા વર્ગના રોકાણકારો સુધી પહોંચવા માટેની આ સર્વિસનો પ્રારંભ કરવાનો અમને હર્ષ છે, એમ બીએસઈના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર સમીર પાટીલે જણાવ્યું હતું.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.