22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 512599 lÉÉùÒLÉ: 30/01/2023 9:49:41 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝીસ - સમાચાર અંગે સ્પષ્ટતા

+¾à´ÉɱÉ
અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિ.એ મીડિયામાં ''રિસ્પોન્સ યુ હિંદબર્ગ રિપોર્ટ''ના શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત થયેલા સમાચાર અંગે સ્પષ્ટતા આપતાં જણાવ્યું છ કે ''મેનહટનની મેડઓફ્સ'' - હિંદબર્ગ રિસર્ચ દ્વારા પ્રકાશિત અહેવાલ વાંચીને કંપનીને આઘાત લાગ્યો છે અને વ્યથિત થઈ છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે આ જૂઠ સિવાય બીજું કંઈ નથી, જે પાયાવિહાણા અને બદનામ આરોપ લગાવી કંપનીને બદનામ કરવાની અને છુપાયેલા તથ્યોનું દૂષિત સંયોજન છે. આ આ સમાચારનું ખંડન કરે છે. આ સમાચાર માત્ર કોઈ ચોક્કસ કંપની પરની બિનજરૂરી હુમલો નથી, પરંતુ ભારત, ભારતીય સંસ્થાઓની સ્વતંત્રતા, અખંડિતતા અને ગુણવતતા અને ભારતની વૃદ્ધિ વાર્તા અને મહત્વકાંક્ષા પર ગણતરીપૂર્વકનો હુમલો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.