22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
હીરો મોટોકોર્પ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500182 lÉÉùÒLÉ: 22/04/2021 9:56:18 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É હીરો મોટોકોર્પ - ગોગોરો સાથે ભાગીદારી

+¾à´ÉɱÉ
હીરો મોટોકોર્પ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપની અને ગોગોરો ઈન્ક.એ ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક મોબોલિટી તરફ સ્થળાંતર કરવા માટે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની જાહેરાત કરી છે. આ ભાગીદારીથી કંપની અને ગોગોરોને સાથે લાવશે. કંપનીઓ ગોગોરોના ઈન્ડસ્ટ્રીના અગ્રણી બેટરી સ્વેપિંગ પ્લેટફોર્મને ભારતમાં લાવવા બેટરી સ્વેપિંગ જોઈન્ટ વેન્ચરની સ્થાપના કરશે અને ગોગોરો નેટવર્ક વેહિકલ્સ દ્વારા સંચાલિત હિરો બ્રાન્ડેડને બજારમાં લાવવા ઈલેક્ટ્રિક વાહન વિકાસમાં સહયોગ કરશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.