22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ભારતી એરટેલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532454 lÉÉùÒLÉ: 15/01/2020 8:50:07 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ભારતી એરટેલ - ઈક્વિટી શેર્સના ક્યુઆઈપી ઈશ્યુ અંગે અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
ભારતી એરટેલ લિ.ની 14 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં ક્યુઆઈપી ઈશ્યુને આજે (14 જાન્યુઆરી, 2020) બંધ કરવા, પાત્રતા પ્રાપ્ત ક્યુઆઈપીને 323,595,505 ઈક્વિટી શેર્સ ઈશ્યુ કરવા 1.57 ટકાના ડિસ્કાઉન્ટ સાથે શેરદીઠ રૂ.445ની ઈશ્યુ પ્રાઈસ નક્કી કરવા અને 100 કરોડ યુએસ ડોલરના એફસીસીબી ઈશ્યુ કરવાના પ્રસ્તાવો મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. એફસીસીબી કંપનીના રૂ.5ની કિંમતના ઈક્વિટી શેર્સમાં રૂપાંતરપાત્ર રહશે. એફસીસીબીની પ્રારંભિક કન્વર્ઝન પ્રાઈસ શેરદીઠ રૂ.534 મંજૂર કરી હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.