22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
બિરલા પ્રીસિઝન ટેક્નોલોજીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 522105 lÉÉùÒLÉ: 14/01/2020 5:29:55 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બિરલા પ્રીસિઝન ટેક્નોલોજીસ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
બિરલા પ્રીસિઝન ટેક્નોલોજીસ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 14 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં સભ્યો પાસેથી ઈન-પ્રિન્સિપલની મંજૂરી મેળવવા કંપનીની પ્રમોટર ગ્રુપ કંપની, ઝેનિથ ડાય ઇંટરમિડીયેટ્સ લિ.ને પ્રેફરેન્સિયલ ધોરણે રૂ.16.26ના ભાવે 6,06,259 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવા અને રૂ.1.5 કરોડની લોનનું ઈક્વિટીમાં રૂપાંતર કરી સ્પેરિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિ.ને પ્રેફરેન્સિયલ ધોરણે ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવાના પ્રસ્તાવને માન્ય કરવામા આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.