22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 01/09/2023 6:02:36 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસની પુન:રચના

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 1 સપ્ટેમ્બર, 2023

એક્સચેન્જના ટ્રેડિંગ મેમ્બરોને જણાવવામાં આવે છે કે એશિયા ઈન્ડેક્સ પ્રા. લિ.એ એસએન્ડપી બીએસઈ ઇન્ડેક્સ માટેના પુન:રચનાના પરિણામો જાહેર કર્યા છે, જે 18 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજથી લાગુ થશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ ઓલકેપ ઈન્ડેક્સમાં 77 કંપનીઓને સામેલ કરી 73 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ લાર્જકેપ ઈન્ડેક્સમાં 9 કંપનીઓને સામેલ કરી 1 કંપનીને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ લાર્જમિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં 9 કંપનીઓને સામેલ કરી 2 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ મિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં 9 કંપનીઓને સામેલ કરી 10 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ મિડસ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સમાં 77 કંપનીઓને સામેલ કરી 81 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સમાં 78 કંપનીઓને સામેલ કરી 81 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ મિડકેપ સિલેક્ટ ઈન્ડેક્સમાં 10 કંપનીઓને સામેલ કરી 10 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ સ્મોલકેપ સિલેક્ટ ઈન્ડેક્સમાં 8 કંપનીઓને સામેલ કરી 8 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.

- એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ ઈન્ડેક્સમાંથી 6 કંપનીઓને બહાર કરવામાં આવશે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.