22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટાટા સ્ટીલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500470 lÉÉùÒLÉ: 23/09/2022 10:21:42 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટાટા સ્ટીલ - એકીકરણ યોજનાને બોર્ડની મંજૂરી

+¾à´ÉɱÉ
ટાટા સ્ટીલ લિ.ની 22 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં નીચેની સાત એકીકરણ યોજના મંજૂર કરવામાં આવી છે.

1) ટાટા સ્ટીલ લોંગ પ્રોડક્ટ્સ લિ. (ટીએસએલપી - ટ્રાન્સફરર કંપની)ને પેરેન્ટ કંપની ટાટા સ્ટીલ લિ. (ટ્રાન્સફરી કંપની)માં એકકરીણ કરવા,

2) ટિનપ્લેટ કંપની ઓફ ઈન્ડિયા લિ. (ટીસીઆઈએલ - ટ્રાન્સફરર કંપની)ને પેરન્ટ કંપની ટાટા સ્ટીલ લિ. (ટ્રાન્સફરી કંપની)માં એકીકરણ કરવા,

3) ટાટા મેટાલિક્સ લિ. (ટીએમએલ - ટ્રાન્સફરર કંપની)ને પેરેન્ટ કંપની ટાટા સ્ટીલ લિ. (ટ્રાન્સફરી કંપની)માં એકકીકરણ કરવા,
4) ટીઆરએફ લિ. (ટીઆરએફ - ટ્રાન્સફરર કંપની)ને ટાટા સ્ટીલ લિ. (ટ્રાન્સફરી કંપની)માં એકીકરણ કરવા,

5) ધ ઈન્ડિયન સ્ટીલ એન્ડ વાયર પ્રોડક્ટ્સ લિ. (આઈએસડબ્લ્યુપી - ટ્રાન્સફરર કંપની)ને પેરેન્ટ કંપની ટાટા સ્ટીલ (ટ્રાન્સફરી કંપની)માં એકીકરણ કરવા,

6) ટાટા સ્ટીલ માઈનિંગ લિ. (ટીએસએમએલ - ટ્રાન્સફરર કંપની)ને પેરેન્ટ કંપની ટાટા સ્ટીલ લિ. (ટ્રાન્સફરી કંપની)માં એકકીકરણ કરવા અને

7) એસ એન્ડ ટી માઈનિંગ કંપની લિ. (એસએન્ડટી માઈનિંગ - ટ્રાન્સફરર કંપની) ને પેરેન્ટ કંપની ટાટા સ્ટીલ લિ. (ટ્રાસન્ફરી કંપની)માં એકીકરણ કરવા


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.