22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
યુપીએલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 512070 lÉÉùÒLÉ: 22/05/2020 5:11:49 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É યુપીએલ - ત્રિમાસિક ચોખ્ખી ખોટ રૂ.126 કરોડ

+¾à´ÉɱÉ
યુપીએલ લિ.ને 31 માર્ચ, 2020ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ.126 કરોડની ચોખ્ખી ખોટ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.86 કરોડની થઈ હતી. કંપનીની કુલ આવક રૂ.2,023 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.1,902 કરોડ થઈ હતી. કંપનીને 31 માર્ચ, 2020ના અંતે પૂરા થયેલા નાણાકિય વર્ષમાં રૂ.461 કરોડનો ચોખ્ખો નફો થયો છે, જે ગત નાણાકિય વર્ષમાં રૂ.405 કરોડનો થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.10,147 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.9,220 કરોડ થઈ હતી. જોકે કંપનીના ગ્રુપનો કોન્સોલિડેટેડ ચોખ્ખો નફો 31 માર્ચ, 2020ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ.761 કરોડનો થયો છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.291 કરોડ થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.11,162 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.8,573 કરોડ થઈ હતી.કંપનીને 31 માર્ચ, 2020ના અંતે પૂરા થયેલા નાણાકિય વર્ષમાં રૂ.2,175 કરોડનો ચોખ્ખો નફો થયો છે, જે ગત નાણાકિય વર્ષમાં રૂ.1,561 કરોડનો થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.35,860 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.22,077 કરોડ થઈ હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.