22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
જેએસડબ્લ્યૂ સ્ટીલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500228 lÉÉùÒLÉ: 22/05/2020 4:27:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É જેએસડબ્લ્યૂ સ્ટીલ - ત્રિમાસિક ચોખ્ખો નફો રૂ.242 કરોડ

+¾à´ÉɱÉ
જેએસડબ્લ્યૂ સ્ટીલ લિ.ને 31 માર્ચ, 2020ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ.242 કરોડનો ચોખ્ખો નફો થયો છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.1,727 કરોડનો થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.15,423 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.19,942 કરોડ થઈ હતી. કંપનીને 31 માર્ચ, 2020ના અંતે પૂરા થયેલા નાણાકિય વર્ષમાં રૂ.5,291 કરોડનો ચોખ્ખો નફો થયો છે, જે ગત નાણાકિય વર્ષમાં રૂ.8,121 કરોડનો થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.64,890 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.77,592 કરોડ થઈ હતી. જોકે કંપનીના ગ્રુપનો કોન્સોલિડેટેડ ચોખ્ખો નફો 31 માર્ચ, 2020ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ.188 કરોડનો થયો છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.1,495 કરોડ થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.18,009 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.22,421 કરોડ થઈ હતી. કંપનીને 31 માર્ચ, 2020ના અંતે પૂરા થયેલા નાણાકિય વર્ષમાં રૂ.3,919 કરોડનો ચોખ્ખો નફો થયો છે, જે ગત નાણાકિય વર્ષમાં રૂ.7,524 કરોડનો થયો હતો. કંપનીની કુલ આવક રૂ.73,872 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.84,961 કરોડ થઈ હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.