22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઈન્ડિયા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટ
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 542543 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 11:30:05 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈન્ડિયા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટ - બોર્ડ મીટિંગ રદ

+¾à´ÉɱÉ
ઈન્ડિયા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટએ જણાવ્યું છે કે કંપનીના ઈન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર બ્રૂકફિલ્ડ ઈન્ડિયા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મેનેજર પ્રા. લિ. (અગાઉની ડબ્લ્યુઆઈપી (ઈન્ડિયા) પ્રા. લિ.)ની પાઈપલાઈન ઈન્વઆઈટી કમિટી 18 માર્ચ, 2023 યોજાનારી મીટિંગ અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. આ મીટિંગમાં ટ્રસ્ટ વતીથી યુનિટધારકોને ડિસ્ટ્રિબ્યુશનની જાહેરાત કરવાની હતી. મીટિંગના આગામી તારીખ અંગે સ્ટોક એક્સચેન્જને જણાવવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.