22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
દીવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 511072 lÉÉùÒLÉ: 14/08/2019 12:03:08 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ડીએચએફએલ - સ્પષ્ટતા

+¾à´ÉɱÉ
મિડિયામાં સમાચાર ફરતા હતા કે ઠરાવ યોજનામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે અને ડીએચએફએલ (દીવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિ.)ને રૂ.15,000 કરોડની જરૂર છે. આ બાબતે કંપનીએ સ્પષ્ટતા આપતા કહ્યું કે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની ઠરાવ યોજના માટેની સ્પેશ્યિલ કમિટિએ 6 ઓગસ્ટની મિટિંગમાં કંપની દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી ડ્રાફ્ટ ઠરાવ યોજનાને સુપરત કરવામાં આવી હતી. કંપની હાલ કમિટિ અને તેના નાણાકીય સલાહકારો સાથે પરામર્શ કરી રહી છે. કંપનીના ધિરાણકર્તાઓએ સૂચિત ઠરાવ યોજનાને મંજૂર કરી છે. અમારા મતે શૅર ભાવ ઉપર અસર થાય એવી કોઈ બાબત નથી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.