22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 11/05/2022 8:41:47 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એપ્રિલમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના ચોખ્ખા ઈક્વિટી પ્રવાહની આવકમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો હિસ્સો 44 ટકા રહ્યો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 11 મે, 2022 દેશના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં ઈક્વિટી રોકાણની આવકનો પ્રવાહ એપ્રિલ મહિનામાં કુલ રૂ.15,890 કરોડ રહ્યો છે, જેમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો હિસ્સો 44 ટકા એટલે કે રૂ.6,999 કરોડ રહ્યો છે. આના આગલા મહિને બીએસઈ સ્ટાર એમએફનું આ પ્રમાણ 24 ટકા અને ફેબ્રુઆરીમાં 37 ટકા રહ્યું હતું. માર્ચ મહિનામાં ઈક્વિટી રોકાણની આવકનો કુલ પ્રવાહ રૂ. 28,463 કરોડ હતો તેમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો હિસ્સો રૂ.6,860 કરોડ રહ્યો હતો. ફેબ્રુઆરી 2022માં કુલ રૂ.19705 કરોડમાં બીએસઈનો હિસ્સો રૂ.7,302 રહ્યો હતો. નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પરના ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં 97 ટકાનો વધારો થયો છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.