22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 18/04/2022 7:24:52 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર એક જ મહિનામાં સતત બીજો વિક્રમઃ એક જ દિવસમાં 30.11 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.18 એપ્રિલ, 2022 બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર આ મહિને સતત બીજો વિક્રમ સર્જાયો હતો. બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને વિતરકો ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પરથી કામકાજ કરતા હોવાથી આજે આ પ્લેટફોર્મ પર એક જ દિવસમાં 30.11 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થવાનો રેકોર્ડ નોંધાયો હતો. આ પૂર્વે 11 એપ્રિલ, 2022ના રોજ આ જ પ્લેફોર્મ પર એક જ દિવસમાં 29.90 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો વિક્રમ નોંધાયો હતો. આ પ્લેટફોર્મ પર ગત માર્ચ મહિનામાં 1.97 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હતા એ પણ એક રેકોર્ડ છે. એ પૂર્વે જાન્યુઆરી 2022માં 1.87 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો રેકોર્ડ થયો હતો. આ પ્રસંગે બીએસઈ સ્ટાર એમએફનાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બિઝનેસ હેડ શ્રીમતી સ્નેહલ દીક્ષિતે કહ્યું કે બીએસઈ માટે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન મહત્ત્વનો છે અને તેનાથી બીએસઈ સ્ટાર એમએફ સતત આગળ વધી રહ્યું છે. આ વૃદ્ધિ રોકાણકારો અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સતત વધી રહેલી સામેલગીરીને આભારી છે. ભવિષ્યમાં પણ અમે આ જ રીતે સાથે રહીને આગળ વધીશું. નાણાકીય વર્ષ 21-22માં સ્ટાર એમએફ પર ટ્રાન્ઝેક્શન્સની સંખ્યા 2020-21ના 9.38 કરોડથી વધીને 18.47 કરોડ થઈ હતી, જે 97 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.