22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 15/09/2023 5:18:30 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ એસએમઈ પર 453મી કંપની કહાન પેકેજિંગ લિસ્ટ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 15 સપ્ટેમ્બર, 2023

બીએસઈ એસએમઈ પર 453મી કંપની તરીકે કહાન પેકેજિંગ લિમિટેડ લિસ્ટ થઈ છે. કંપનીનો પબ્લિક ઈશ્યુ 8 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ સંપન્ન થયો હતો.

કહાન પેકેજિંગ લિમિટેડ એ મુંબઈ સ્થિત રજિસ્ટર્ડ કંપની છે, જે સિમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રી, કેમિકલ ઈન્ડસ્ટ્રી, ફર્ટિલાઈઝર ઈન્ડસ્ટ્રી અને ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ ઈન્ડસ્ટ્રી જેવી વિવિધ ઈન્ડસ્ટ્રીને બિઝનેસ-ટુ-બિઝનેસ (બી2બી) મેન્યુફેક્ચરર્સ કેટરિંગને પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડે છે. કંપની ગ્રાહકના સ્પષ્ટીકરણો અનુસાર પોલીપ્રોપીલીન (પીપી)/ હાઈ-ડેન્સિટી પોલીઈથીલીન (એચડીપીઈ) વુવેન ફેબ્રિક-લેમિનેટેડ, એચડીપીઈ/પીપી વુવેન કોથળાઓ, વુવેન ફેબ્રિક-અનલેમિનેટેડ, પીપી વુવેન બેગ, લાઇનર સાથે પીપી વુવેન બેગ, પ્રિન્ટેડ લેમિનેટનું ઉત્પાદન અને સપ્લાય કરે છે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.