22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 03/08/2022 9:15:55 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ઓપરેટિંગ માર્જિન વધ્યું

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.3 ઓગસ્ટ, 2022
બીએસઈ લિમિટેડના 30 જૂન, 2022ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળાના અંતે કોન્સોલિડેટેડ વહેંચણીપાત્ર ચોખ્ખો નફો આગલા વર્ષના સમાન ગાળાના રૂ.53.4 કરોડથી 18 ટકા ઘટીને રૂ.44 કરોડ થયો છે. કાર્યકારી નફાનું માર્જિન જોકે 26 ટકાથી વધીને 27 ટકા થયું છે. કામકાજની આવક રૂ.157 કરોડથી 19 ટકા વધીને રૂ.186.9 કરોડ થઈ છે. વહેંચણીપાત્ર નફામાં સંલગ્ન કંપનીઓનો નફો આગલા વર્ષના સમાન ગાળાના રૂ.13.6 કરોડથી 20 ટકા ઘટીને રૂ.10.9 ટકા થયો છે. જોકે કોન્સોલિડેટેડ આવક રૂ.185.7 કરોડથી 6.4 ટકા વધીને રૂ.197.7 કરોડ થઈ છે.

બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા આગલા વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળાના 3.5 કરોડથી 68 ટકા વધીને 5.9 કરોડ થઈ છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.